Regulamin

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach apteki internetowej TABLETKA.pl;
5. Apteka Internetowa (Apteka) – serwis internetowy dostępny pod adresem TABLETKA.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Aptece Internetowej;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy DORADZTWO FARMACEUTYCZNE IGOR KUCZYŃSKI a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Apteka;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne

1. TABLETKA.pl z siedzibą w Warszawie jest uprawniona do prowadzenia apteki ogólnodostępnej na podstawie zezwolenia nr FAWA-216/98, wydanego w dniu 2 października 1998 r., przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie oraz Decyzji nr WiF.WA.II.8520.5.154.2011.UR z dnia 29 grudnia 2011 r., wydanej przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutycznego w Warszawie.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z apteki internetowej dostępnego pod adresem: TABLETKA.pl.
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Apteka Internetowa, działająca pod adresem: TABLETKA.pl, prowadzony jest przez DORADZTWO FARMACEUTYCZNE IGOR KUCZYŃSKI NIP 5251399054
5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a). zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b). warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c). warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d). zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach apteki internetowej.
6. Korzystanie z apteki internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
- Internet Explorer w wersji 8 lub wyżej z aktualnymi wtyczkami Java/Flash
- Mozzilla Firefox, Chrome - alternatywne przeglądarki - z aktualnymi wtyczkami Java/Flash
- minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli, zalecana 1280 x 800 pikseli.
7. W celu korzystania z apteki internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa TABLETKA.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Apteki Internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
9. Zgodnie za zapisami ustawy Prawo Farmaceutyczne i innych aktów prawnych normujących wykonywanie zawodu farmaceuty, apteka ma prawo do nie wydania określonych leków lub wydania ich w ograniczonej ilości, w przypadku podejrzenia działania na szkodę pacjenta. W przypadku takiej decyzji farmaceuty, Klient zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczną lub mailową. Apteka zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia w całości lub ograniczenia ilości wybranych produktów w zamówieniu.
10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu 


III. Zasady korzystania z Apteki Internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Apteki Internetowej jest rejestracja w jego ramach.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Apteki.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. TABLETKA.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Apteki Internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Apteki Internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Aptece internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Apteki Internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Apteki internetowej,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez TABLETKA.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię TABLETKA.pl.
5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Apteki Internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody TABLETKA.pl
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Apteka internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania z Apteki internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Apteki Internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z Apteki Internetowej TABLETKA.pl w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz TABLETKA.pl
5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Apteki Internetowej  jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
6. korzystania z Apteki Internetowej TABLETKA.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Apteki, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Apteki Internetowej TABLETKA.pl należy wejść na stronę internetową TABLETKA.pl, dokonać wyboru konkretnego leku, suplementu diety, dermokosmetyku podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Apteki Internetowej o wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” . 
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z TABLETKA.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej: Zmiana statusu zamówienia - Twoje zamówienie jest w trakcie realizacji.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin apteki internetowej) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13. Apteka 


V Dostawa
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską InPost. Koszty dostawy wynoszą 14,90zł InPost w przypadku przedpłaty na konto, 16,90zł przy wybraniu paczki pobraniowej. Istnieje możliwość wysyłki do paczkomatu koszt wysyłki to 12,90 oraz za pośrednictwem firmy Orlen Paczka za 7,90. Wysyłka do punktów odbioru dotyczy wyłacznie zamówień nie zawierających produkty lecznicze. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. 90% naszych zamówień realizowanych jest w ciągu 24h.
4. Apteka Internetowa TABLETKA.pl zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia w przypadku nieudanej próby dostarczenia z winy Klienta: błędnego podania adresu, kodu pocztowego, nieodebrania przesyłki w terminie lub odmowy odbioru zamówionego produktu.
6. Ceny i metody płatności
a) Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 

45 1050 1025 1000 0090 8083 9161

b) płatnością w systemie IAI PAY
c) pobranie do rąk kuriera.


VI. Prawo do odstąpienia od umowy
1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania paczki
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:

  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego  i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem zwrotu z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. art. 96 ust. 7 i 8 Ustawy z dn. 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne -Dz.U. z 2008 nr 45 poz. 271 z późn.zm.


Zgłoś działanie niepożądane na stronie Bezpieczne leki, możesz skorzystać z linku: https://leki.pl/lp/bezpieczne-leki/

6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.


VII. Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: APTEKARZ WARSZAWSKI Puławska 96, 02-620 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

3. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII Reklamacje dotyczące Towarów
1. DORADZTWO FARMACEUTYCZNE IGOR KUCZYŃSKI jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@tabletka.pl. TABLETKA.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
3. TABLETKA.plnie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. TABLETKA.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Apteki, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić TABLETKA.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Apteki Internetowej
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Apteki Klient może zgłaszać pisemnie na adres: APTEKARZ WARSZAWSKI Puławska 96, 02-620 Warszawa , mailowo pod adres biuro@tabletka.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Apteki.
5. TABLETKA.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.


X Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TABLETKA.pl a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TABLETKA.pl a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę TABLETKA.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

pixel